Oferta

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • kompleksowa obsługa zakładu pracy
 • koordynacja bhp na budowach
 • pomoc w interpretacji i realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy
 • badanie warunków środowiskowych i narażenia na czynniki szkodliwe
 • ocena ryzyka zawodowego, w tym oceny szczegółowe np.:
  • ocena stanowisk narażonych na działanie czynników chemicznych
  • ocena stanowisk narażonych na działanie czynników biologicznych
  • ocena stanowisk narażonych na hałas
 • instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, w tym wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych
 • szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwo i higiena pracy
 • szkolenia BHP VR w technologii wirtualnej rzeczywistości 
 • prowadzenie kompleksowych i  problemowych  kontroli  stanu bhp
 • audyty bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym audyty szczegółowe np.:
  • zgodność z normą ISO 45001:2018
  • ocena działalności służby bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie przeznaczone na poprawę warunków pracy w zakładzie pracy

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • kontrola zagrożeń pożarowych na terenie zakładu
 • opracowanie instrukcji ewakuacji budynków
 • przeprowadzenie próbnych ewakuacji
 • opracowania i aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) budynków
 • opracowywanie ocen zagrożenia wybuchem oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy w zakresie:
  • biernej ochrony przeciwpożarowej
  • zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  * instrukcje przeciwpożarowe
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
  * pożarnicze tablice informacyjne
  * podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • organizacja i prowadzenie ćwiczeń w zakresie;
  • ewakuacji obiektów
  • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych np.:
  • raport oddziaływania na środowisko
  • program gospodarki odpadami
  • operat wodnoprawny
 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód i ziemi, składowanie odpadów
 • naliczanie opłat produktowych

 

KURSY I SZKOLENIA:

Kursy zawodowe:

– Kurs dla operatorów kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Kat. IIIWJO, IIWJO, IWJO)

– Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (Kat. IP)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia w zakresie doradztwa środków ochrony roślin

 

AUDYTY 18001

Kompleksowa obsługa w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004. Na życzenie klienta wykonujemy usługi jednostkowe w ramach w/w normy np.:

– Audyt wstępny na zgodność z przepisami prawa w zakresie dotyczącym aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

– Audyt wstępny w zakresie zgodności z wymaganiami normy PN-N-18001:2004

– Audyt certyfikujący

 

DOTACJE ZUS

Kompleksowe przygotowanie projektów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu dofinansowania przedsiębiorstw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W ramach jednej usługi wykonujemy wszystkie zlecenia dodatkowe wynikające z wymagań programu np. sporządzenie oceny ryzyka na stanowisku pracy, wykonanie oceny wydatku energetycznego oraz stopnia fizycznego obciążenia pracą na stanowisku pracy.